Adatvédelmi szabályzat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Az adatkezelő adatai: Villanyosztag

Neve: Kiss Henrik egyéni vállalkozó
Székhelye: 1027 Budapest, Bem Józseg utca 9. 
Cégjegyzékszáma: 55205102
Adószám: 56547654-1-41
E-mail elérhetősége: kontakt@villanyosztag.hu

Az adatgyűjtéssel kapcsolatos technikai teendőket társaságunk látja el.

 

Az adatkezelés megnevezése:

Az adatkezelés önkéntes, a felhasználók hozzájárulásának határozott és tudatos, a jelen adatkezelési szabályzatban található tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával kezdeményezhető.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése (a továbbiakban együtt: „Avtv.“) alapján a felhasználó önkéntes hozzájárulása. A 16. életévét betöltött kiskorú felhasználó hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy ha az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

Az adatbiztonság követelménye:

 

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az a törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá működteti azon eljárási szabályokat, amely a törvény, valamint egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényre jutásához szükséges.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő megakadályozza jogosulatlan személyek adatokhoz való hozzáférését.

 

Az adatkezelési szabályzat hatálya:

A jelen adatkezelési szabályzat kizárólag a brandmester.hu oldallal kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik, a hozzájárulást bármikor, térítésmentesen visszavonhatja.

 

A kezelt adatok köre:

A felhasználó regisztráció során megadja vezetéknevét, keresztnevét, születési dátumát, lakhely településének a nevét, saját e-mail címét, a telefonszámát

 

Adatok továbbítása:

Harmadik személy, azaz senki más tudomására nem hozza, nem továbbítja, nem hozza nyilvánosságra és más adatkezeléssel nem kapcsolja össze.

Az adatkezelés célja:

 1. A felhasználó által megadott Adatok esetében az adatok kezelésének célja

– a felhasználó által megrendelt további szolgáltatás (pl.: értesítések, hírlevelek, műsorajánlatok, hűségprogramok, akciók, reklámok, a továbbiakban: „További Szolgáltatás”) küldésének lehetősége.

 

Az Adatkezelő vállalja, hogy a felhasználók számára bármilyen További Szolgáltatást csak a felhasználók előzetes kérésére, illetve hozzájárulásával küld meg és minden esetben biztosítja az ehhez hasonló kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét.

 

 1. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra az Adatokat nem használja. Az Adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és részletes, kimerítő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és tudatos hozzájárulása esetén adja át. Ez nem vonatkozik azokra az esetekre, ha jogszabály az Adatkezelő számára kötelezettségként írja elő az adattovábbítást.

 

Az adatkezelés időtartama:

 

Az adatkezelés időtartama a felhasználó weboldalon történő vásárlásától a megvásárolt termék kézhezvételéig tart. A jótállás és szavatosság biztosítása érdekében az Adatkezelő a vásárlástól számított 1 évig megőrzi a felhasználó adatait.

 

 

Egyéb információk:

 

 1. Az Adatkezelő az Adatokat  digitális formában tárolja. A kezelt Adatokhoz az Adatkezelő munkatársai közül is csak a kezelt Adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő munkatársak közül az erre
  feljogosítottak férhetnek hozzá. Az Adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő legalább a szakmában szokásos védelmi rendszert alkalmazza és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről, de ezen túl is mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt Adatokhoz illetéktelenek hozzá ne férjenek.
 2. Az Adatkezelő az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

 1. Az érintettet megilletik az Avtv.-ben meghatározott jogok, így a felhasználó bármikor felvilágosítást kérhet Adatai kezeléséről, és bármikor kérheti Adatainak helyesbítését vagy módosítását az Adatkezelőhöz címzett levélben vagy elektronikus úton a fenti e-mail címen. Amennyiben a felhasználó az adatkezelést jogellenesnek tartja, úgy a jogainak érvényesítése iránt az adatvédelmi biztoshoz (Adatvédelmi Biztos Irodája, 1051 Budapest, Nádor u. 22.), valamint a bírósághoz fordulhat.

 

 1. Az Adatkezelő az Avtv.-ben foglalt kötelezettségének eleget téve a kezelt Adatot törli, ha (a) kezelése jogellenes; (b) a felhasználó kéri; (c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az Adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (e) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

 

 1. Az Adatkezelő az esetleges helyesbítésről, vagy törlésről az érintettet felhasználót haladéktalanul értesíti.

 

 1. Az Adatkezelő oldalain szerepelhet olyan utalás, ugrópont (link) más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol az Adatkezelőnek semmilyen befolyása nincs az Adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ezen oldalak nem állnak és nem is állhatnak az Adatkezelő ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért az Adatkezelő semmiféle felelősséget nem vállal. Ilyen esetekben olvassák el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban

 

 1. Ha a jelen Adatkezelési szabályzat bármely része érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, az nem érinti a jelen Adatkezelési szabályzat többi részének érvényességét, amelyek így megfelelően érvényesek és kikényszeríthetőek maradnak.

 

 1. Jelen Adatkezelési szabályzatra és az Adatok kezelésére a magyar jog az irányadó, a nemzetközi magánjogi normák és elvek kizárásával. Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy minden, a jelen Adatkezelési szabályzatból fakadó vagy azzal kapcsolatos vitát, követelést, kérdést, vagy eltérést békés úton rendezzenek.

 

Tudomásom van róla, hogy jelen beleegyezésem önkéntes, és az Adatkezelővel szemben az adatkezelési szabályzatban megadott címeken bármikor visszavonhatom.

 

2021.02.07.